Ramowa oferta  - szkolenia jednodniowe w miejscu wskazanym przez zamawiającego. 

GŁÓWNE BLOKI TEMATYCZNE:

1. Uzależnienie, picie problemowe, współuzależnienie, motywowanie do leczenia, procedury zobowiązania do leczenia.

2. Najnowsze zmiany legislacyjne regulujące nowe zadania i obowiązki GKRPA.

Zagadnienia prawne, związane z realizacją zadań, wynikających z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

3. Oddziaływania profilaktyczne w zakresie narkomanii, realizowane w środowisku szkolnym i rodzinnym.

4. Zjawiska przemocy domowej  a  procedura Niebieskiej Karty.

5.  Profilaktyka HIV/AIDS i jej znaczenie. 

6. Nowe oblicze narkomanii. Leki na bazie narkotyków. Jak temu przeciwdziałać. 

7. Jak tworzyć dobrą profilaktykę lokalną. Rola programów profilaktycznych. 

8. Dopalacze- problem , który nadal istnieje. 

9. Stres i stany lękowe-  problem XXI wieku. 

10. Rozwój  osobisty i jego rola w komunikacji i autoprezentacji. 

11. Uzależnienie od komputera, hazardu  i leków.

12. Świadczenia  rodzinne  po zmianach. 

 Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie w zakresie innych bloków tematycznych.

PORADY I KONSULTACJE:

1. Porady prawne

2. Konsultacje psychologiczno – pedagogiczne.

3. Porady z zakresu uzależnienia od alkoholu, narkotyków.

4. Konsultacje lekarza psychiatry. 

5. Konsultacje psychoterapeuty. 

Ostatnie aktualności

Komunikat MURAL NA TARGÓWKU

ZNISZCZONO NASZ MURAL:(:(:(

KONKURS PLASTYCZNY „Z RÓŻNYCH KRAJÓW POCHODZIMY,RAZEM BAWIĆ SIĘ LUBIMY”uł

STWORZYLIŚMY MURAL (A MOŻE RURAL?;) O TOLERANCJI

ZAJĘCIA JĘZYKOWE

ZAJĘCIA SPORTOWE

PIKNIK MULTIKULTUROWY z OKAZJI DNIA DZIECKA

SPOTKANIE WIELOKULTOROWE – W DNIU 29 KWIETNIA 2015 R.

Grant z Fundacji Batorego

PIĘKNIE SIĘ RÓŻNIMY, MOŻEMY DZIAŁAĆ RAZEM.

Nasza Fundacja działa od roku