Obszar działalności

Celem Fundacji jest działalność pożytku publicznego polegająca na świadczeniu pomocy społecznej i edukacji służącej wsparciu rodziny poprzez:

- kształcenie rodzin w zakresie naturalnych metod planowania rodziny,

- inicjowanie i tworzenie form współpracy i samopomocy między rodzinami z uwzględnieniem szczególnej sytuacji osób niepełnosprawnych w rodzinie,

- informacja i kształcenie osób, które w przyszłości miałyby kierować działalnością na rzecz rodziny,

- pomoc dzieciom, młodzieży, rodzinom, dorosłym w prawidłowym funkcjonowaniu społecznym, tworzeniu więzi rodzinnej,

- propagowanie wartości pro-rodzinnych oraz pomoc rodzinom i innym osobom w sposób systemowy i kompleksowy,

- udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,

- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,

- ochrona i promocja zdrowia w tym zdrowia psychicznego,

- prowadzenie działań na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

- prowadzenie działań z zakresu: nauki, edukacji, oświaty i wychowania; krajoznawstwa, turystyki, oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;

-pomoc dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom, zarówno naturalnym, jak i zastępczym, adopcyjnym oraz opiekunom prawnym,

- podejmowanie działań i inicjatyw mających na celu przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci i zapobieganie jego skutkom,

- doradztwo, szkolenie i wsparcie w zakładaniu działalności gospodarczej, rozwoju przedsiębiorczości oraz zatrudnienia osób wykluczonych zawodowo lub w ciężkiej sytuacji materialnej; działalność ta może mieć charakter odpłatnej działalności pożytku publicznego,

- doradztwo i szkolenie w zakresie aspektów prawa istotnych z punktu widzenie codziennego funkcjonowania rodziny; działalność ta może mieć charakter odpłatnej działalności pożytku publicznego.

- promocja zdrowia i profilaktyka zdrowotna.
Komentarze na Facebook